Địa chỉ liên hệ: Số 24 Nguyễn Trực, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0962-618.306